KVALITET & MILJÖ

Verksamhetsstyrning

Vårt verksamhetssystem är grundbulten för hur all verksamhet inom PVS ska styras och utföras. PVS vision är bli branschledande inom mark och anläggning och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vårt sätt att arbeta följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 kvalitets och miljöledningsprinciper.

PVS är sedan år 2022 certifierad av ett ackrediterad bolag för ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och fortsätter att outtröttligt arbeta med att ständigt förbättra och utvecklande verksamheten.

PVS vill vara med att utveckla samt bygga framtidens miljöer inom infrastruktur.

Med stöd av PVS värderingar förtroende & framåtanda – finner PVS tillsammans med kunderna, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar mervärde och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt Mål och Syfte med varje enskilt projekt

 • Färdigställa projektet inom avtalad
 • Färdigställa projektet inom fastställd
 • Överlämna projektet utan fel avseende funktion och utförande.
 • Etablera ett positivt och störningsfritt samarbete med Beställaren och övriga inom
 • Erhålla ett gott förtroende från projektets intressenter och allmänhet.
 • Genomföra projektet så att ingen person kommer till
 • Utvärdera med kund och återkoppla internt de erfarenheter vi erhåller i
 • Använda val av beprövade tekniska lösningar från tidigare genomförda
 • Bemanna organisationen med erfarenhet och kompetens från liknande
 • Aktivt arbeta med planering, styrning och säkring av kvalitet och miljö.
 • Aktivt arbeta med tidsstyrning och avstämning av
 • Aktivt och nära samarbeta med beställaren för att uppnå ställda mål.
 • Aktivt arbeta med identifiering av arbetsmiljörisker och utifrån dessa välja lämpliga arbetsmetoder, utrustning och arbetsplatser med hänsyn till arbetsmiljön.

 Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet i PVS ska utföras i enlighet med satta mål i och riktlinjer i verksamhetssystemet. För att säkerställa och dokumentera att entreprenaden utförs utan fel och brister upprättas fortlöpande dokumentation av utförda arbeten. Vår ambition och mål är att ständigt förbättra och effektivisera våra processer, med kundens behov i fokus.

PVS övergripande kvalitetsmål är:

 

 • Leverera projekten i tid till rätt pris och
 • Verka för våra kunders önskemål och skapa förutsättningar för ett gott
 • Erhålla nöjda kunder genom nära samarbete med kunder.

Miljöpolicy

PVS ska aktivt planera och styra projektets genomförande på ett sätt som gynnar miljön och bidra till en långsiktig hållbar utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan. För att säkerställa och dokumentera att entreprenaden genomförs på ett så miljöeffektivt och miljösäkert som möjligt, upprättas fortlöpande dokumentation av utförda arbeten. PVS följer lagar och krav kopplade till vårt verksamhetssystem samt har som målsättning att minska vår miljöpåverkan. PVS strävar efter att ständigt hitta lösningar som minskar miljöpåverkan i de projekt som vi medverkar i.

PVS övergripande miljömål är:

 • Maximera användandet av återvunnet berg/kross/betong i nya
 • Kontinuerlig förbättring av vår
 • Minska användningen av skadliga ämnen.
 • Minimera resor och utsläpp inom verksamheten
 • Minimera tomgångskörningar ute i projekten

Avvikelsehantering Kvalitet & Miljö

För att erhålla en hög standard av verksamheten är det av största vikt att avvikelser inrapporteras i projektets olika skeden. Vidare skall alla uppkomna avvikelser hanteras och korrigeras för att förhindra upprepning. Detta gör vi via avvikelserapporter och interna såväl externa revisioner.

Ansvar, implementering samt ständig förbättring

Ett verksamhetssystem måste ständig underhållas och bli bättre. Inom PVS finns dedikerade medarbetare som ansvara för detta arbete. Alla på PVS har ett gemensamt ansvar för att ständigt skapa en bättre kvalitet och miljöverktyg åt oss, åt våra kunder samt samhället i stort. Förbättringar och avvikelser i verksamhetssystemet rapporters in till kvalitets och miljöansvarig inom företaget som behandlar ärenden och implementerar åtgärder.